Blog

Gölpazarı Bileciğin Kültür ve Turizm yüzü oluyor.

Gölpazarı Bileciğin Kültür ve Turizm yüzü oluyor.
Taşhan, Mihalgazi Hamamı, Mihalgazi Caminin olduğu Taşhan Koruma alanında 2.Etap Sokak sağlıklaştırma projemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yatırım programına alınmış bulunmaktadır.
İlçemizin Tarihi eserleri, Sivil Mimari evlerimiz ve konaklarımıza sahip çıkarak günyüzüne çıkmasına vesile olan.
Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendiye
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Serdar Çam Beyefendiye
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan Beyefendiye
İlimizin gururu Medarı iftiharımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Beyefendiye
Ak parti Bilecik Milletvekilimiz Sayın Selim Yağcı Beyefendi ile
Emeği ve destekleri olan herkese Gölpazarlılar adına teşekkür ederiz.
24 Eyl

SEBZE VE MEYVE ALIM MERKEZİ İHALE ŞARTNAMESİ

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bulunduğu yer ve muhammen bedeli yazılı işyeri dükkanlarının  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesinin (a) bendi ve 37 nci maddesi gereğince artırma yapmak sureti ile kapalı teklif  usulü  ile  sezonluk olarak kiraya verilecektir.

2-İhale 04/04/2018  tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İlk ihaleye katılan olmadığı takdirde ikinci ihale aynı şart ve koşullarda 18/04/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-Belediyemize ait işyeri dükkanlarının sezonluk  muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı aşağıda gösterildiği gibidir.

 

 

İHALEYE ÇIKARILAN

İŞYERİ

 

İŞYERİ DÜKKAN

NO

 

1 SEZONLUK MUHAM.

BEDEL (TL..)

 

%3 GEÇİCİ

TEMİNAT

Sebze ve Meyve Alım Merkezi1 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi2 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi3 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi4 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi5 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi6 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi7 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi8 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi9 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi10 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi11 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi12 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi13 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi14 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi15 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi16 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi17 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi18 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi19 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi20 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL

 

 

4- Taşınmazın  Kapalı Teklif Usulü (Artırma)  kira ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte  belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ihale günü saat 12:00’ye kadar Gölpazarı Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Tahakkuk ve Tahsilat servisine teslim edeceklerdir.

5-Kiracı kiracılık hakkını devredemez, verilen yeri genişletemez. Taahhütün yerine getirilmemesi halinde ihale tek taraflı olarak fesh edilecektir.Ayrıca kiracı;kiralananı idarenin izni olmadan alt kiracıya kiralayamaz. Aksine hareket edildiğinde kira sözleşmesi idarece tek taraflı olarak fesh edilir ve yatırılan teminat gelir kaydedilir.

6-Encümen kararının postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76’ ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde kiracı, kesin teminatı  yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye gelir kaydedilir.

7-Sebze ve Meyve Alım Merkezinde bulunan işyeri dükkanı sezonluk olarak kiraya verilecek 31/12/2018 tarihinde kira sözleşmesi sona erecektir. Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazın tahliyesi istenecektir.

8-Kiralayan ve Kiracı arasındaki yükümlülükler aşağıdaki gibidir.

 • İşyerini Sebze ve Meyve Alım Satım haricinde, depo olarak kullanamaz. Sebze ve Meyve haricinde ürün bulunduramaz.
 • İşyerinde kullanılacak tabela renk ve ölçüleri belediye tarafından belirlenir.
 • Dükkan teslimatında duvar boyaları temiz ve kazılmamış olacaktır.
 • Gelen ürün tartımları belediye kantarında yapılacaktır.
 • Hal giriş ve kantar ücretlerini belediye belirler.
 • Kantar hassasiyetinin tartmadığı ürünler için belediye yer kantarı ile tartım yapılır.
 • Dükkan su sayaçları belediyeye aittir, içindeki su yüklemesi kiracıya aittir, su saatinin arızası halinde tamir bedeli kiracıdan tahsil edilir. Elektrik aboneliği kayıt işlemleri kiracı tarafından ve kendi adına yapılacaktır.
 • Bir firmaya en fazla 2  dükkan kiralama yapılacatır.
 • Alım sezonu Gölpazarı Belediye Başkanlığınca Encümen kararı tebliğinden sezonluk ücret peşin ödemesinden itibaren başlar 31/12/2018 tarihinde sona erer.
 • Gölpazarı Belediye Başkanlığına borcu olanlar ihaleye giremez.
 • Kiracı Belediyeden habersiz hal dükkanında kalıcı yapısal değişiklikler yapamaz.
 • Dükkan içinde teslim edilen demirbaşlara zarar verilmesi halinde aynı ürün tekrar kiracı tarafından yaptırılacak sağlam ve eksiksiz olarak belediye personeli tarafından teslim alınacaktır.
 • Hal Sahasına giriş çıkış saatlerini Belediye Başkanlığı belirler.

 

 9-İhaleye katılmak isteyenler aşağıda açıklanan belgeleri Belediyemize ibraz etmek zorundadır.

a) Teklif mektubunu içeren İç Zarf

b) %3 Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)) Kanuni İkametgah belgesi.

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

f) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2018)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

ı) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi

 

10-Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.Belirtilen süre içinde borcunu ödemeyen kiracı aylık yasal faizi ödemeyi kabul eder.

11-Taşınmazın kira kontratının 7 gün içerisinde Belediyemizde yaptırılması gerekmektedir.

12-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması yeterli olacaktır.

13-Gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

14-Kiralama ile ilgili masraflar kiralayana aittir.

15-%6 katı teminatın sözleşme yapılmadan yatırılması gerekir.

16-Uyuşmazlıklar Gölpazarı Mahkemelerinde görülebilir.

 

 

MADDE 17.TAAHHÜT

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

 

Taahhüt Eden veya Vekili
İmzası
Adı-Soyadı
Görevi
Yasal Adresi
Telefon-Faks

 

Tarih : …../……/2018

( İşbu şartname ekleriyle birlikte 3 (Üç) sayfa ve 17 (On Yedi) maddeden ibarettir. )

 

24 Eyl

Sınavı Kazanan Personel Listesi

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERSONEL LİSTESİ

Sıra NoT.C. Kimlik NoAdı SoyadıBağlı Olduğu Birim
0122*******08Ahmet KAÇARFen İşleri
0224*******64Asım ÇAMFen İşleri
0332*******68Bahadır BALDestek Hiz. Müd.
0410*******96Bahadır ÖZER Destek Hiz. Müd.
0516*******62Hakan ERGALİtfaiye Amirliği
0624*******02Mehmet GERÇEDestek Hiz. Müd.
0719*******86Metin ÇELİKFen İşleri
0836*******74Ramazan ASLANBaşarılı
0926*******96Ömer HÜNERDestek Hiz. Müd.
1025*******06Ümit AVCIİtfaiye Amirliği

 

 

24 Eyl

Sınava girmeye hak kazananlara ait personel listesi

T.C.

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

 

696 Sayılı KHK ve 01/01/2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde   İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların  39 uncu maddesi gereğince; sınava girmeye hak kazananların isim listesi ve sınav tarihi,saati ve yeri aşağıda belirtilmiştir.

Sınava katılacak kişilerin belirtilen tarih ve saatlerde kimlik kartları ile birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.12.03.2018

 

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Sözlü Sınava Katılacak Personel Listesi
Sıra NoT.C. Kimlik NoAdı SoyadıSınav YeriTarih ve Saat
120*******28Erkan HOPALİBelediye Meclis Toplantı Salonu16.03.2018
10.00
219*******94Suat SEZERBelediye Meclis Toplantı Salonu16.03.2018
10.00
312*******12Emre ÖNCÜBelediye Meclis Toplantı Salonu16.03.2018
10.00
423*******18Emre AKINAKBelediye Meclis Toplantı Salonu16.03.2018
10.00
521*******36Mehmet ÇOBANBelediye Meclis Toplantı Salonu16.03.2018
10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Uygulamalı Sınava Katılacak Personel Listesi
Sıra NoT.C. Kimlik NoAdı SoyadıSınav YeriTarih ve Saat
0122*******08Ahmet KAÇARBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00
0224*******64Asım ÇAMBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00
0332*******68Bahadır BALBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00
0410*******96Bahadır ÖZERBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00
0516*******62Hakan ERGALBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00
0624*******02Mehmet GERÇEBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00
0719*******86Metin ÇELİKBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00
0836*******74Ramazan ASLANBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00
0926*******96Ömer HÜNERBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00
1025*******06Ümit AVCIBelediye Hizmet Binası16.03.2018
14.00

 

24 Eyl

Sınava girmeye hak kazanan taşeron personele ait kesinleşen liste

T.C.

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

 

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin sınava girmeye hak kazanan taşeron personele ait kesinleşen liste ekte yayınlanmıştır.
İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Sınava Hak Kazananlara Ait Kesinleşen Personel Listesi
Sıra NoT.C. Kimlik NoAdı SoyadıÇalıştığı Kurum
0122*******08Ahmet KAÇARGölpazarı Belediye Başkanlığı
0224*******64Asım ÇAMGölpazarı Belediye Başkanlığı
0332*******68Bahadır BALGölpazarı Belediye Başkanlığı
0410*******96Bahadır ÖZERGölpazarı Belediye Başkanlığı
0523*******18Emre AKINAKGölpazarı Belediye Başkanlığı
0612*******12Emre ÖNCÜGölpazarı Belediye Başkanlığı
0720*******28Erkan HOPALİGölpazarı Belediye Başkanlığı
0816*******62Hakan ERGALGölpazarı Belediye Başkanlığı
0924*******02Mehmet GERÇEGölpazarı Belediye Başkanlığı
1021*******36Mehmet ÇOBANGölpazarı Belediye Başkanlığı
1119*******86Metin ÇELİKGölpazarı Belediye Başkanlığı
1236*******74Ramazan ASLANGölpazarı Belediye Başkanlığı
1319*******94Suat SEZERGölpazarı Belediye Başkanlığı
1426*******96Ömer HÜNERGölpazarı Belediye Başkanlığı
1525*******06Ümit AVCIGölpazarı Belediye Başkanlığı

 

24 Eyl

Taşeron İşçilerin Kadro Başvurusu Sonuçları

   T.C.
GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediyemiz Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Başvuru Sonuçları

KARAR TARİHİ:16/02/2018
KARAR NO: 01

Tespit Komisyonu, Komisyon Başkanının başkanlığında 16/02/2018 tarihinde saat 14:00’te toplanarak;                                                        24/12/2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara ilişkin Tebliğ’de, belirtilen kriterler dâhilinde Belediyemiz tarafından oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme sonucunda; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 . Maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıda ad ve soyadı ile T.C. Kimlik numaraları yer alan kişilerin müracaatlarının, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. Maddesinde; “İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlar” hükmü ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddesinin (e) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen esaslara uygun oldukları için müracaatlarının KABUL EDİLMESİNE ve bu kişilerin isimlerinin Tebliğ’in İlan başlıklı 35. maddesi gereğince, www.golpazari.bel.tr adresinde yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiştir. 16/02/2018

     GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA OLUŞTURULAN LİSTE
İŞİN ADIBelediyemiz Faaliyetlerin Personel Çalıştırılması
İHALE KAYIT NO2014/139995
YÜKLENİCİ FİRMAÖzülkü İnş.Taahhüt Gıda ve İhtiyaç Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti. Bozüyük/BİLECİK
KOMİSYON KARARI04.12.2017 tarihi itibariyle Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştıkları ve 4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin ( e ) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen esaslara uygun oldukları için başvuruların kabul edilmesine karar verilmiştir.
Sıra NoT.C. Kimlik NoAdı SoyadıSonuç
0122**********08Ahmet KAÇARBaşvuru Kabul Edildi
0224**********64Asım ÇAMBaşvuru Kabul Edildi
0332**********68Bahadır BALBaşvuru Kabul Edildi
0410**********96Bahadır ÖZERBaşvuru Kabul Edildi
0523**********18Emre AKINAKBaşvuru Kabul Edildi
0612**********12Emre ÖNCÜBaşvuru Kabul Edildi
0720**********28Erkan HOPALİBaşvuru Kabul Edildi
0816**********62Hakan ERGALBaşvuru Kabul Edildi
0924***********02Mehmet GERÇEBaşvuru Kabul Edildi
1021***********36Mehmet ÇOBANBaşvuru Kabul Edildi
1119***********86Metin ÇELİKBaşvuru Kabul Edildi
1236***********74Ramazan ASLANBaşvuru Kabul Edildi
1319***********94Suat SEZERBaşvuru Kabul Edildi
1426***********96Ömer HÜNERBaşvuru Kabul Edildi
1525***********06Ümit AVCIBaşvuru Kabul Edildi

 

 

   T.C.
GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                               İ L A N

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediyemiz Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Başvuru Sonuçları

KARAR TARİHİ:16/02/2018
KARAR NO: 02

Tespit Komisyonu, Komisyon Başkanının başkanlığında 16/02/2018 tarihinde saat 14:00’te toplanarak;
24/12/2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara ilişkin Tebliğ’de, belirtilen kriterler dâhilinde Belediyemiz  tarafından oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan  ön inceleme sonucunda; Belediyemizde yüklenici olarak bulunan OSMAN ATAŞ TEKSTİL-TEMİZLİK-ARAÇ KİRALAMA TAAHHÜT-(75. Yıl Mahallesi Kaplangazi Caddesi No:112/A-1  Yıldırım/BURSA ) 2015/4214  ihale kayıt nolu “Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Şoförlü Araç Kiralanması”  işinin işçilik gideri % 55,85 olduğundan, Tebliği’in, “Hizmet alımı sözleşmesi açısından kapsamın belirlenmesi” başlıklı 4. maddesinin ikinci fıkrasının ( c  ) bendinde; “Yaklaşık maliyetin en az % ’70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması” hükmü kapsamında olmadığına, bu adı geçen şirketlerde çalışan taşeron işçilerden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıda ad ve soyadı ile T.C. Kimlik numaraları yer alan kişilerin müracaatlarının REDDEDİLEREK, evrakların ilgili şirkete verilmek üzere tutanakla teslimi ile bu kişilerin isimlerinin mezkur Tebliğ’in İlan başlıklı 35. maddesi gereğince, www.golpazari.bel.tr adresinde yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiştir. 16/02/2018

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA OLUŞTURULAN LİSTE
İŞİN ADIBelediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Şoförlü Araç Kiralanması
İHALE KAYIT NO2015/4214
YÜKLENİCİ FİRMAOsman ATAŞ Tekstil-Temizlik-Araç Kiralama Taahhüt
KOMİSYON KARARI“Yaklaşık maliyetin en az % ’70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması”  hükmü kapsamında değildir.
Sıra NoT.C. Kimlik NoAdı SoyadıSonuç
0119**********02Volkan ÖRNEKMüracaatın Reddine
0223**********28Emre YILDIZMüracaatın Reddine

 

                                                                              T.C.
GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                              İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediyemiz Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Başvuru Sonuçları

KARAR TARİHİ:16/02/2018
KARAR NO: 03

Tespit Komisyonu, Komisyon Başkanının başkanlığında 16/02/2018 tarihinde saat 14:00’te toplanarak;
24/12/2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara ilişkin Tebliğ’de, belirtilen kriterler dâhilinde Belediyemiz tarafından oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme sonucunda; Belediyemizde yüklenici olarak bulunan Özülkü İnş.Taahhüt Gıda ve İhtiyaç Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Bozüyük/BİLECİK 2014/139995  ihale kayıt nolu “Belediyemiz Faaliyetlerin Personel Çalıştırılması” işinde çalıştırılan işçinin tebliğin,” Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi” başlıklı 5. maddesinin ikinci fıkrasının b bendinde;” Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak” şartı getirildiğinden

bu adı geçen şirket de çalışan taşeron işçilerden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. Maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıda ad ve soyadı ile T.C. Kimlik numarası yer alan kişinin müracaatının REDDEDİLEREK,evrakların ilgili şirkete verilmek üzere tutanakla teslimi ile bu kişinin isminin Tebliğ’in İlan başlıklı 35. maddesi gereğince, www.golpazari.bel.tr adresinde yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiştir. 16/02/2018

 

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA OLUŞTURULAN LİSTE
İŞİN ADIBelediyemiz Faaliyetlerin Personel Çalıştırılması
İHALE KAYIT NO2014/139995
YÜKLENİCİ FİRMAÖzülkü İnş.Taahhüt Gıda ve İhtiyaç Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti. Bozüyük/BİLECİK
KOMİSYON KARARI“Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak” hükmü kapsamında değildir.(Emekliliğe Hak Kazanmıştır)
Sıra NoT.C. Kimlik NoAdı SoyadıSonuç
0122**********00Yakup YALÇINMüracaatın Reddine

 

Notlar
1-Bilgilerin Güvenliği Açısından T.C Kimlik Numaralarının Tamamı Yazılmamıştır
2-İlana İlişkin İtirazların, Tespit Komisyonuna İletilerek Değerlendirilmesini Teminen 21/02/2018-23/02/2018 Tarihleri Arasında, Daha Önce Başvurularını Yaptıkları Birime (Yazı İşleri Müdürlüğüne) Elden Yazılı Olarak Başvurulması Gerekmektedir.

 

24 Eyl

Borçlarınızı Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın

Kamuoyunda ‘Vergi Affı’ olarak bilinen, “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 01 Eylül 2016 itibarıyla yürürlüğe girdi.

‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun’ çerçevesinde “Emlak, eğlence, haberleşme, elektrik tüketim, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında Belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Ekim ayı sonuna kadar Belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız ana borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek.

Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Ekim 2016 mesai bitimine kadar Belediyemize başvurmaları gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Kamuoyuna duyurulur.

Başkanımızından Ramazan Bayramı Mesajı

Değerli Hemşehrilerim ve İlçemizde bulunan kıymetli misafirlerimiz.

Yarın hep birlikte bayram yapacağız fakat ilçemizde ve ülkemizde binlerce kardeşimiz bu bayrama hüzünlü giriyor.Öncelikle kazalar ve terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar, hüzünlü yakınlarına sabırlar diliyorum.Bu duygularımla şu mübarek günlerin öncelikle İlçemize, İlimize, Ülkemize ve Tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi , kalplerimize ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygı tohumlarını ekmesi dileklerimle Ramazan Bayram´ınızı kutlarım.

Saygılarımla…

X