İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bulunduğu yer ve muhammen bedeli yazılı işyeri dükkanlarının  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesinin (a) bendi ve 37 nci maddesi gereğince artırma yapmak sureti ile kapalı teklif  usulü  ile  sezonluk olarak kiraya verilecektir.

2-İhale 04/04/2018  tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İlk ihaleye katılan olmadığı takdirde ikinci ihale aynı şart ve koşullarda 18/04/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-Belediyemize ait işyeri dükkanlarının sezonluk  muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı aşağıda gösterildiği gibidir.

 

 

İHALEYE ÇIKARILAN

İŞYERİ

 

İŞYERİ DÜKKAN

NO

 

1 SEZONLUK MUHAM.

BEDEL (TL..)

 

%3 GEÇİCİ

TEMİNAT

Sebze ve Meyve Alım Merkezi1 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi2 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi3 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi4 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi5 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi6 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi7 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi8 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi9 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi10 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi11 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi12 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi13 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi14 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi15 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi16 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi17 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi18 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi19 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL
Sebze ve Meyve Alım Merkezi20 NOLU2.860,00.-TL100,00.-TL

 

 

4- Taşınmazın  Kapalı Teklif Usulü (Artırma)  kira ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte  belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ihale günü saat 12:00’ye kadar Gölpazarı Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Tahakkuk ve Tahsilat servisine teslim edeceklerdir.

5-Kiracı kiracılık hakkını devredemez, verilen yeri genişletemez. Taahhütün yerine getirilmemesi halinde ihale tek taraflı olarak fesh edilecektir.Ayrıca kiracı;kiralananı idarenin izni olmadan alt kiracıya kiralayamaz. Aksine hareket edildiğinde kira sözleşmesi idarece tek taraflı olarak fesh edilir ve yatırılan teminat gelir kaydedilir.

6-Encümen kararının postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76’ ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde kiracı, kesin teminatı  yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye gelir kaydedilir.

7-Sebze ve Meyve Alım Merkezinde bulunan işyeri dükkanı sezonluk olarak kiraya verilecek 31/12/2018 tarihinde kira sözleşmesi sona erecektir. Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazın tahliyesi istenecektir.

8-Kiralayan ve Kiracı arasındaki yükümlülükler aşağıdaki gibidir.

 • İşyerini Sebze ve Meyve Alım Satım haricinde, depo olarak kullanamaz. Sebze ve Meyve haricinde ürün bulunduramaz.
 • İşyerinde kullanılacak tabela renk ve ölçüleri belediye tarafından belirlenir.
 • Dükkan teslimatında duvar boyaları temiz ve kazılmamış olacaktır.
 • Gelen ürün tartımları belediye kantarında yapılacaktır.
 • Hal giriş ve kantar ücretlerini belediye belirler.
 • Kantar hassasiyetinin tartmadığı ürünler için belediye yer kantarı ile tartım yapılır.
 • Dükkan su sayaçları belediyeye aittir, içindeki su yüklemesi kiracıya aittir, su saatinin arızası halinde tamir bedeli kiracıdan tahsil edilir. Elektrik aboneliği kayıt işlemleri kiracı tarafından ve kendi adına yapılacaktır.
 • Bir firmaya en fazla 2  dükkan kiralama yapılacatır.
 • Alım sezonu Gölpazarı Belediye Başkanlığınca Encümen kararı tebliğinden sezonluk ücret peşin ödemesinden itibaren başlar 31/12/2018 tarihinde sona erer.
 • Gölpazarı Belediye Başkanlığına borcu olanlar ihaleye giremez.
 • Kiracı Belediyeden habersiz hal dükkanında kalıcı yapısal değişiklikler yapamaz.
 • Dükkan içinde teslim edilen demirbaşlara zarar verilmesi halinde aynı ürün tekrar kiracı tarafından yaptırılacak sağlam ve eksiksiz olarak belediye personeli tarafından teslim alınacaktır.
 • Hal Sahasına giriş çıkış saatlerini Belediye Başkanlığı belirler.

 

 9-İhaleye katılmak isteyenler aşağıda açıklanan belgeleri Belediyemize ibraz etmek zorundadır.

a) Teklif mektubunu içeren İç Zarf

b) %3 Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)) Kanuni İkametgah belgesi.

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

f) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2018)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

ı) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi

 

10-Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.Belirtilen süre içinde borcunu ödemeyen kiracı aylık yasal faizi ödemeyi kabul eder.

11-Taşınmazın kira kontratının 7 gün içerisinde Belediyemizde yaptırılması gerekmektedir.

12-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması yeterli olacaktır.

13-Gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

14-Kiralama ile ilgili masraflar kiralayana aittir.

15-%6 katı teminatın sözleşme yapılmadan yatırılması gerekir.

16-Uyuşmazlıklar Gölpazarı Mahkemelerinde görülebilir.

 

 

MADDE 17.TAAHHÜT

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

 

Taahhüt Eden veya Vekili
İmzası
Adı-Soyadı
Görevi
Yasal Adresi
Telefon-Faks

 

Tarih : …../……/2018

( İşbu şartname ekleriyle birlikte 3 (Üç) sayfa ve 17 (On Yedi) maddeden ibarettir. )